Aktiviteter / Efterårsmøde 2016

Efterårsmøde 2016

Kristkirken i Kolding
Nedenfor kan du se
  • Program for efterårsmødet 2016
  • Dagsorden for generalforsamlingen 2016
  • Formandens beretning på generalforsamlingen 2016
Sted: Kristkirken,Haderslevvej 38, 6000 Kolding, og kirkens menighedslokale.
 
Program for efterårsmødet 23.-25 september 2016
Fredag den 23. september 2016
16.30 Velkomst og sangøvelse
17.30 Vesper (aftensang) 
18.15 Middag - suppe og brød 
19.30 Foredrag: "Anders Arrebos gendigtning af Davids Salmer"
          v/sognepræst, tidl. formand i TGS, Erik Ransby.
21.00 Completorium (nattebøn)
 
Lørdag den 24. september 2016
07.00 Matutin (vågenatsbøn) 
08.00 Laudesmesse (morgensang med nadver)

09.00 Morgenmad
09.50 Terts (formiddagsbøn)
10.00 Sangøvelse
11.00 Generalforsamling
12.00 Sext (tolvsang) 
12.15 Frokost på egen hånd og egen regning i Kolding
14.30 Non (eftermiddagsbøn) og kaffe
15.00 Sangøvelse 
17.00 Mikkelsdags Festvesper 
18.15 Middag og derefter kaffe og hyggeligt samvær
20.15 Sangøvelse
21.15 Completorium (nattebøn)
 
Søndag den 25. september 2016
07.30 Laudes (morgensang) med Venite og Te Deum
09.00 Morgenmad 
10.30 Højmesse 
12.15 Sext (tolvsang)
12.30 Frokost og afsked
 
 Dagsorden for generalforsamlingen 2016
(resultat i parentes)
Dagsordenen var ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent og sekretær (Kirsten Kjærgaard/Villy Schmith)
2. Formandens beretning (se nedenfor)
3. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse (godkendt)
4. Fastlæggelse af det årlige kontingent - uændret
5. Behandling af indkomne forslag (ingen forslag indkommet)
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og én suppleant
7. Valg af én revisor og én revisorsuppleant
8. Eventuelt.

På valg til bestyrelsen var:
- Mette Ladefoged (Teologgruppen) - genvalg
- Ulla Carstensen (Kirkemusikergruppen) - genvalgt
- Ole Monrad Møller (Praktisk-kirkelig gruppe) - genvalgt

På valg som suppleant var Ellen Margrethe Krabbe. På valg som revisor var Herluf Eriksen. Begge blev genvalgt. Til den vakante post som revisorsuppleant valgtes Anne Bjerre Braüner.
 
Formandens beretning på generalforsamlingen 2016
(uddrag)
Formand: Kim Thinggaard

Bestyrelsesmøder
Bestyrelsen har siden generalforsamlingen i 2015 afholdt fem bestyrelsesmøder, hvoraf det første var konstituerende. Jeg blev genvalgt som formand, Mette Ladefoged valgt som næstformand, og Villy Schmith som sekretær. Kirsten Kjærgaard fortsatte som koordinator. Elon Lauterlein, der ikke er medlem af bestyrelsen, er fortsat kasserer.

Københavns Vesperring
Den 5. december 2015 blev der afholdt festvesper i anledning af Skt. Nikolaus og den 12. marts 2016 i anledning af Mariæ Bebudelse. Vesperne er afholdt i samarbejde mellem Københavns Vesperring og TGS og med anvendelse af selskabets udgivelser.

Nyhedsbrev april 2016
I april 2016 udsendte vi det årlige nyhedsbrev, hvor vi fortalte om bl.a. efterårsmødet og generalforsamlingen 2015, ligesom vi indbød til tidebønner og workshop den 5. maj i fbm Himmelske Dage og forhåndsorienterede om efterårsmøde og generalforsamling 2016.

Arrangementer
"Himmelske Dage"
Danske Kirkedage 2016 blev til ”Himmelske Dage” i København i Kr. Himmelfartsdagene 5.-8. maj. Vi havde søgt om at stå for tidebønnerne fx en enkelt dag i Bethlehemskirken, jf. Danske Kirkedage 2013, hvor vores arrangement gennem hele fredagen var meget vellykket. Vi fik imidlertid afslag, fordi Bethlehemskirken ligger uden for voldene, men vi kunne afholde et arrangement Kr. Himmelfartsdag om aftenen i Bethlehemskirken. ”Himmelske Dage” havde således bøjet sig for et udbredt ønske om at kunne afholde arrangementer i de lokale kirker, men altså kun torsdag aften.

TGS’ arrangement begyndte kl. 18.00 med en åben korprøve inden vesper. Kl. 19.00 sang vi Kr. Himmelfarts Festvesper efter vores udgivelse ”Kirkeårets Festvespere”. Efter kaffen afholdt Mette Ladefoged og Knud Larn en spændende workshop ”Daglig bøn og ikoner – om at bede med de hellige”, hvor der var en god dialog med deltagerne. Vi sluttede med Completorium efter vores splinternye udgivelse ”Dansk Tidebog I”. Der var 35 deltagere til Festvesperen og 21 til workshoppen. Der var en god stemning og et pænt salg af især den nye udgivelse.

Bethlehemskirken havde lejet et telt på Rådhuspladsen om lørdagen, og her deltog jeg med tidebønner dagen igennem med selskabets udgivelser.
 
I støbeskeen
KFS fra Aarhus har inviteret mig til at fortælle om tidebønner på et møde først i november, og i Bethesdas Boghandel afholdes et tilsvarende møde torsdag den 17. november kl. 15.00.
 
Besøg i Maribo
Den 24. maj 2016 blev det nye pilgrimshus i Maribo indviet af Dronningen i fbm. Maribo Domkirkes 600 års jubilæum. Efter indvielsen var der åbent hus, og jeg besøgte sammen med min kone, Inge, og selskabets koordinator huset og afleverede 10 eksemplarer af Dansk Tidebog I som indflytningsgave. Gaven blev meget godt modtaget, og pilgrimshuset er meget smukt.

Udgivelser – gennemførte og planlagte af TGS:

Ugens Tidebønner med Psalmernes Bog (bind I)
Tidebønner for Julecyklus (bind II)
Tidebønner for Påskecyklus (bind III)
Først i maj havde vi den store glæde at kunne udgive første bind af den planlagte Dansk Tidebog bind I-III. Det blev en meget smuk bog, som er i brug i flere sammenhænge, fx på de netop afholdte Benediktinerdage på Hellig Kors Kloster, i Areopagos-sammenhænge, i Bethlehemskirken og selvfølgelig ved TGS-arrangementer. Der er udsendt frieksemplarer til rettighedshavere, biskopper og andre relevante personer. Vi har stor opbakning fra bl.a. biskop Steen Skovsgaard, og den katolske biskop Czeslaw Kozon har sendt et meget venligt takkebrev.

Status på bind I-III er
Bind I: Ugens Tidebønner og Psalmernes Bog og andre bibelske lovsange – udgivet primo maj 2016. 25 eksemplarer er doneret til Hellig Kors Kloster. Der har været en diskussion om ”Salve Regina”, der er indeholdt i bind I, og i bind II og III anføres nu både ”Salve Regina” og ”Evige Konge”.
Bind II: Tidebønner for Julecyklus (Advent, Jul, Hellig Tre Konger) samt Særlige Dage i kirkeåret – afleveres til trykning ultimo september 2016 - altså om en ugestid - og udgives umiddelbart før Advent.
Bind III: Tidebønner for Påskecyklus (Faste, Passion, Påske, Kristi Himmelfart, Pinse og Trinitatis) – det videre arbejde afhænger både af økonomi og tidsplan.

Hjemmesiden
Hjemmesiden fungerer udmærket, og vi får enkelte nye medlemmer, senest fra Tyskland.

Næste år
Som følge af den beherskede tilslutning til efterårsmødet vil bestyrelsen på sit møde i oktober overveje, om formen skal ændres. Én mulighed er at holde mødet fra lørdag til søndag, en anden at holde det som et én-dages møde med program som for Tidebønsdagen. Et lørdag til søndag-møde kunne være i Pilgrimshuset i Maribo, men derom nærmere senere. Pilgrimshuset er booket foreløbigt.

Tak
Afslutningsvis vil jeg gerne rette en varm tak til bestyrelsen for dens indsats i det år, der er gået. Uden den ville selskabets og mit arbejde ikke være muligt. Takken omfatter også selskabets kasserer – det er vigtigt, at vi har styr på økonomien!