Formandsberetning 2018

Formandens beretning ved generalforsamlingen i TGS 28. sept. 2018 (uddrag)
 
Formand: Kim Thinggaard
 
Antal medlemmer
Pr. 26.9.2018 havde vi 33 medlemmer, hvoraf 30 havde betalt kontingent. Tallet på 33 er en fremgang på 2 medlemmer i forhold til generalforsamlingen i 2017.

Bestyrelsesmøder
Bestyrelsen har siden generalforsamlingen i 2017 afholdt fem bestyrelsesmøder. På det konstituerende møde blev jeg genvalgt som formand, Mette Ladefoged genvalgt som næstformand, og Ulla Carstensen valgt som sekretær. Kirsten Kjærgaard fortsatte som koordinator. Elon Lauterlein, der ikke er medlem af bestyrelsen, er fortsat kasserer.

Reduktion af bestyrelsen
Bestyrelsen har i løbet af året drøftet, at den nuværende bestyrelse på syv medlemmer er ret stor i forhold til antallet af medlemmer. Drøftelserne, hvori alle syv bestyrelsesmedlemmer har deltaget, har resulteret i forslaget om en reduktion fra syv til seks medlemmer. Dette vil blive behandlet som forslag under dagsordenens punkt 5.

Efterårsmøderne - fripladser
Ved efterårsmøde i 2017 deltog to studerende fra Aarhus Universitet, som begge havde været med i et KFS-arrangement i maj 2017, hvor også jeg var med. Uanset omkostningerne herved (ca. 4.000 kr., heraf togbillet ca. 1.400 kr. Aarhus-Maribo t/r) fastholder bestyrelsen muligheden. Til efterårsmødet her i 2018 har to teologistuderende fået tilbuddet; den ene, som også deltog i Tidebønsdagen 2018, er forhindret på grund af arbejde, mens vi ikke har hørt fra den anden.

Vespere
Den 5. december 2017 blev der afholdt Sct. Nikolaus Vesper i Hvidovre Kirke. Den 3. februar 2018 blev der afholdt festvesper i Bethlehemskirken i anledning af Kyndelmisse.

Nyhedsbrev april 2018
I april 2018 udsendte vi det årlige nyhedsbrev, hvor vi fortalte om bl.a. efterårsmødet og generalforsamlingen 2017, ligesom vi indbød til den årlige tidebønsdag den 28. april (i fbm Bededag). Ligeledes forhåndsorienterede vi om efterårsmøde og generalforsamling 2018, og vi reklamerede for den nye udgivelse Dansk Tidebog I-III.

Tidebønsdag
Den 28. april 2018 afholdt vi den årlige tidebønsdag med 10 deltagere. I år var temaet ”Bøn.” Selskabets næstformand, Mette Ladefoged holdt et interessant indlæg om ”At bede med de Hellige”. I år havde dagen fået et nyt format, så den – i stedet for at vare hele dagen – begyndte kl. 14 og sluttede med Completorium kl. 20. Det var en meget vellykket dag med nye deltagere.

En plan om at afholde tidebønsdagen i Maribo var blevet opgivet, allerede fordi både biskop Steen Skovsgaard og pilgrimspræst Elizabeth Knox-Seith ikke længere havde tilknytning til domkirken og pilgrimshuset. Jeg havde dog en god dialog med domprovst Anne Birgitte Reiter; vi er altid velkomne tilbage i Maribo.

Udgivelser 
I efteråret 2017 var jeg i Skt. Ansgar katolske domkirke og afleverede Kirkeårets Festvespere, Søndagens Tidebønner og Dansk Tidebog I-III til organisten, Rolf Tönshoff. Vi havde talt sammen i fbm Kulturnatten og talt om udviklingen af tidebønner i Danmark. Rolf T. kvitterede efter modtagelsen med stor tak.
 
Pr. 15. september 2017, dvs. ved sidste generalforsamling, var der samlet set et lille overskud vedr. udgivelsen af Dansk Tidebog I-III. Siden da har der kun været et beskedent salg, hvilket bekræfter, at der er tale om en nicheudgivelse.

Hjemmesiden
Hjemmesiden fungerer udmærket.

Næste år
Bestyrelsen overvejer, hvor efterårsmødet skal holdes næste år.

Tak
Afslutningsvis vil jeg gerne rette en varm tak til bestyrelsen for dens indsats i det år, der er gået. Uden den ville selskabets og mit arbejde ikke være muligt. Takken omfatter også selskabets kasserer – det er vigtigt, at vi har styr på økonomien.