Aktiviteter / Efterårsmøder tidligere år

Årsmøde og generalforsamling 2015

Nedenfor kan du se

- Programmet for efterårsmødet 2015
- Formandens beretning på efterårsmødet 2015

Program for efterårsmødet 25.-27. september 2015
Sted: Bethlehemskirken, Åboulevard 8, 2200 København N.
Menighedslokalerne Tømrergade 9, 2200 N.

De fleste tidebønner synges i kirken.

Fredag den 25. september 2015
16.30 Velkomst og sangøvelse
17.30 Vesper (aftensang)
18.15 Middag
19.30 "Træk af tidebønnens historie og den gregorianske sang v/Eva Rungwald, cand.mag. i musik og fransk, diplom i gregoriansk sang og kirkemusik (Institut Catholique Paris)
21.00 Completorium (nattebøn)

Lørdag den 26. september 2015
07.00 Matutin (vågenatsbøn)
08.00 Laudesmesse (morgensang med nadver)
09.00 Morgenmad
09.50 Terts (formiddagsbøn)
10.00 Sangøvelse
11.00 Generalforsamling
12.00 Sext (tolvsang)
12.15 Frokost
14.30 Non (eftermiddagsbøn) og kaffe
15.00 Sangøvelse
17.00 Mikkelsdags Festvesper
18.15 Middag
19.15 TGS - 50 års jubilæum; causeri v/formanden, organist og kantor Kim Thinggaard
20.15 Sangøvelse
21.15 Completorium (nattebøn)

Søndag den 27. september 2015
07.30 Laudes (morgensang) med Venite og Te Deum
09.00 Morgenmad
10.00 Højmesse
12.15 Sext (tolvsang)
12.30 Frokost og afsked.

Formandens beretning på generalforsamlingen
v/Kim Thinggaard

Antal medlemmer
Pr. 15.9.2015 havde vi 36 medlemmer, hvoraf 31 havde betalt kontingent. Tallet på 36 er en nedgang på 6 medlemmer i forhold til generalforsamlingen i 2014 og dækker over afgang på 8 medlemmer og tilgang af 2 nye medlemmer

Bestyrelsesmøder
Bestyrelsen har siden seneste generalforsamling afholdt fem bestyrelsesmøder, hvoraf det første var konstituerende. Jeg blev genvalgt som formand, Mette Ladefoged valgt som næstformand, Ole Olsen som kasserer frem til 31. december 2014 og Villy Schmith som sekretær. Kirsten Kjærgaard fortsatte som koordinator. På bestyrelsesmødet den 11. februar 2015 blev Elon Lauterlein valgt som kasserer med virkning fra 1. januar 2015, omend der har været nogle formelle vanskeligheder med at få overdragelsen på plads.

Københavns Vesperring
Der har siden sidst været afholdt festvespere i anledning af Skt. Nikolaus og Kyndelmisse samt Fastevesper. Vesperne er afholdt i samarbejde mellem Københavns Vesperring og TGS og med anvendelse af selskabets udgivelser.

Nyhedsbrev marts 2015
I første halvdel af marts 2015 udsendte vi det sædvanlige nyhedsbrev, hvor vi fortalte om bl.a. efterårsmødet og generalforsamlingen 2014 i Kristkirken i Kolding, ligesom vi indbød til tidebønsdagen den 1. maj og forhåndsorienterede om efterårsmøde og generalforsamling 2015

Arrangementer
Tidebønsdag i København
Bededag, fredag den 1. maj 2015, afholdt Vesperringen og TGS en tidebønsdag i Bethlehemskirken i København.
Vi var 11 deltagere dagen igennem. Det blev et fint forløb med tidebønner, begyndende med Matutin og sluttende med Completorium. Derudover var der foredrag med undertegnede som foredragsholder, dels om ”Tamperdage, Bededags opståen og afskaffelsen af skæve helligdage” i 1770” og om ”Den Danske Tidebog – nyt projekt”,

Det blev et meget vellykket arrangement, hvor vi spiste middag på en nærliggende kinesisk restaurant og i øvrigt havde meget hyggelige timer sammen. Det var en god model at afholde tidebønsdag efter.
 
Danske Kirkedage 2016 i København
Som omtalt på generalforsamlingen i 2014 deltog TGS i Kirkedagene 2013 i Aalborg, idet vi stod for tidebønnerne hele fredagen – et meget vellykket forløb med betydelig tilslutning.

Vi havde derfor også tilkendegivet over for sekretariatet for Danske Kirkedage, at vi gerne ville påtage os et ansvar i afviklingen af tidebønner ved kirkedagene 2016, og gerne i samarbejde med andre. Ligeledes, at vi gerne ville deltage i udvalgsmøder om tidebønner.

Formand, næstformand og koordinator deltog i et orienteringsmøde den 21. marts 2015. Bestyrelsen har på sit møde i går netop besluttet at byde ind med at afholde tidebønner lørdag den 7. maj 2016 i Bethlehemskirken, selvom kirken ligger ”uden for voldene”.

Udgivelser – gennemførte og planlagte af TGS
Bibelske Lovsange og Te Deum samt andre festsange
Publikationen udkom først på sommeren i en meget smuk, grøn udgave. Den indeholder: Benedictus, Te Deum, Gloria, Magnificat, Nuncmittis Benedictus og Magnificat i Den Stille Uge samt Påsketidens Magnificat og Benedictus

Andre Bibelske Lovsange
Moses’ Sang, De Tre Ynglinges Sang, Guds Kirke, Halleluja til højtidsdage og Sekvenser.

Pris 50 kr. for medlemmer og 100 kr. for ikke-medlemmer.

Ugens Tidebønner med Psalmernes Bog (bind I)
Jeg arbejder fortsat med at udarbejde en ny tidebog, der omfatter

Bind I: Ugens Tidebønner og Psalmernes Bog og andre bibelske lovsange
Bind II: Tidebønner for Julecyklus (Advent, Jul, Hellig Tre Konger) samt Særlige Dage i kirkeåret
Bind III: Tidebønner for Påskecyklus (Faste, Passion, Påske, Kristi Himmelfart, Pinse og Trinitatis)
 
Økonomi
Meget foreløbigt og skønsmæssigt anslås udgifterne til udgivelse at være på ca. 25.000 kr. pr. bind
  • Areopagos har bevilget 10.000 kr. mod levering af bøger for 3.000 kr.
  • Misse Dalby har givet tilsagn om 5.000 kr. til bind I
    Bestyrelsen har bevilget 2 x 5.000 kr. som selskabets eget bidrag til bind I og II.
I alt 25.000 kr. er altså på plads.

Ophavsrettigheder
Et omfattende arbejde med at indhente de fornødne tilladelser fra arvingerne/administratorerne efter de oprindelige rettighedshavere er nu lige ved at være afsluttet, idet alle har givet tilsagn, og vi nu kun afventer de formelle underskrifter fra en fond, der administrerer rettighedshaverne efter Finn Viderø.

Fondsansøgninger
Ansøgning til en række fonde om støtte vil nu blive indledt: Gads Fond, Carlsen-Langes Legatstiftelse, Jubilæumsfonden af 12.8.1973 og Det Danske Bibelselskab.

Hjemmesiden
Hjemmesiden fungerer udmærket, og vores to nye medlemmer er kommet via hjemmesiden.

Bestyrelsen
Med hensyn til
  • Antal bestyrelsesmedlemmer
  • Valgperiode
  • Antal suppleanter
…. henvises til dagsordenens punkt 5 ”Behandling af indkomne forslag”, der er resultatet af de overvejelser, bestyrelsen har gjort sig siden orienteringen på generalforsamlingen i 2014.

Næste år
Vi har fået foreløbigt tilsagn fra sognepræst Per Damgaard Pedersen, at vi kan holde næste års efterårsmøde og generalforsamling i Kristkirken i Kolding. Det skal dog konfirmeres af menighedsrådet.

Tak
Afslutningsvis vil jeg gerne rette en varm tak til bestyrelsen for dens indsats i det år, der er gået. Uden den ville selskabets og mit arbejde ikke være muligt.
 
***
 
 

Efterårsmøde og generalforsamling 2014

Den sidste weekend i september afholdt TGS sit årlige efterårsmøde og generalforsamling, i år i Kristkirkens lokaler i Kolding.
 
Fra først til sidst oplevede vi at være meget velkomne. Sognepræst Per Damgaard Pedersen var vores vært under opholdet, og sognepræst Michael Lerche Nygaard stod for søndagens højmesse. Til højmessen sang mødedeltagerne Introitus til 15. søndag efter Trinitatis og sammen med menigheden Psalme 103 til musik af Axel Madsen.
 
Læs mere nedenfor om
Tidebønnerne
Gennem hele årsmødet sang deltagerne tidebønner - Gud til ære og os til gavn.
 
Fredag eftermiddag indledte vi tidebønnerne med Vesper (aftensang) i kirken, og vi sluttede dagen med Completorium (nattebøn). Det var til begge tidebønner en smuk oplevelse; fire store og smukke lysestager på alteret var tændt og gav en særlig stemning i det dunkle kirkerum. 
 
Lørdag begyndte vi dagen kl. 7.00 med Matutin (vågenatsbøn) i kirken, umiddelbart efterfulgt af Laudesmessen (morgensang med nadver), hvor sognepræst Per Damgaard Pedersen var celebrant. En særlig oplevelse i en tyst kirke, hvor morgenlyset stille fyldte rummet. 
 
Terts (formiddagsbøn), Sext (tolvsang) og Non (eftermiddagsbøn) vekslede i dagens løb med sangøvelser, selskabets generalforsamling og et par fritimer til frokost og sightseeing på egen hånd i Kolding.
 
Vesperen lørdag var Mikkelsdags Festvesper, sunget fra selskabets seneste udgivelse "Kirkeårets Festvespere", og vi sluttede med Completorium, sunget efter udgivelsen "Søndagens Tidebønner".
 
Søndag morgen begyndte vi med Laudes med Venite og Te Deum i Kristkirken, og det var en smuk indledning til søndagen. Efter vores medvirken ved højmessen sluttede vi årsmødet med Sext.
 
Foredragene
Der var igen i år foredrag både fredag og lørdag aften. 
 
Fredag aften fortalte koordinator i TGS, Kirsten Jansen, engageret om abbed Christopher Jamisons bog "At finde et helligt rum".
 
Det hellige rum består af 7 dele: Døren (dyden), gulvet (hvor underlaget er stilheden, og gulvtæppet er kontemplation), væggene (lydighed), taget (ydmyghed), vinduerne (fællesskabet), møblerne (bøn) og det faste tilbehør (håb).
  
Bogen er skrevet på baggrund af en BBC tv-serie "The Monastery", hvor fem almindelige mænd havde indvilget i at opholde sig 40 dage i Worth Abbey, et katolsk benediktinsk kloster i West Sussex, hvor Christopher Jamison var abbed på dette tidspunkt. 
 
Beskrivelsen af opbygningen af det hellige rum trak på Benedikts Regel, Ørkenfædrene og -mødrene og Christopher Jamisons egne klostererfaringer. Bogen gav inspiration til en ny forståelse af flere af delene i det hellige rum.
 
Lørdag aften holdt sognepræst Per Damgaard Pedersen et foredrag om "Evangeliets skønhed - på vej mod en evangelisk æstetik" - middelalderlig contra evangelisk teologi.
 
Det var et meget inspirerede foredrag, hvor Per Damgaard talte om både den visuelle og den auditive skønhedsoplevelse, hvor det hele åbenbares i en del. Fx i en naturoplevelse eller i et stykke musik, hvor vi et øjeblik næsten taber vejret af betagelse og ikke tænker på noget andet.
 
Når det sekulære græskeord "skønhed" sættes ind i en bibelsk sammenhæng, bliver det til "godt".
 
Per gav eksempler på, hvordan der i tidens løb er sket en udvikling i opfattelsen af, hvor skønheden findes:
 
  • I Brorsons salme "O Gud! Hvor du er mer end skøn" (DDS nr. 16) er skønheden OPPE hos Gud. En typisk repræsentant for denne retning er den nederlandske kannik Thomas à Kempis (1380-1471)

  • I Teerstegens salme "Kom, brødre, lad os ile" (DDS nr. 382) er skønheden FOR ENDEN AF den pilgrimsvandring, mennesket går her på jorden. En typisk repræsentant er her den engelske præst og forfatter John Bunyan (1628-1688)

  • I nyere salmer ser vi en anden retning: At vi lever UD AF opstandelsens morgen, dvs. at der indtræffer en oplevelse, før vi lever ud af den. Evangelisten Johannes skriver ud af denne sansning: "I begyndelsen var Ordet...og vi så hans herlighed".
 
Det var dybt interessant!
 
 
 
 
 

 

 Efterårsmødet 2015 i Bethlehemskirken i København
 
 
 
 
 
Efterårsmøde 2014 i Kristkirken, Kolding