Om TGS / Vedtægter

Vedtægter

§ 1. Formål
Stk. 1. Selskabet for Tidebøn og Gregoriansk Sang (TGS), som er stiftet d. 8. juli 1965, har til formål at bidrage til fornyelsen og udbredelsen af den bibelske fællesbøn, tidebønnen. Fundamentet for selskabets virke er den klassiske tidebøn på dansk i den gregorianske sangtradition. Med respekt for dette fundament omfatter selskabets virke også tidebønnen på dansk i beslægtede traditioner og Bibelske Psalmer, der synges som led i højmessen.
 
Stk. 2. Dette formål søger selskabet fremmet ved afholdelse af arrangementer, kurser og studiedage samt ved udgivelse af publikationer.
 
§ 2. Medlemskab
Stk. 1. Medlem af selskabet kan enhver interesseret blive ved at indbetale det årlige kontingent.
 
Stk. 2. Medlemskab giver ret til nedsat mødeafgift ved de af selskabet afholdte arrangementer, kurser og studiedage samt adgang til at købe de udsendte publikationer til nedsat pris.
 
§ 3. Bestyrelsen
Stk. 1. Selskabet ledes af en bestyrelse på mindst fem og højst syv medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Teologiske, kirkemusikalske og praktisk-kirkelige interesser skal søges repræsenteret i bestyrelsen.
 
Stk. 2. Valg til bestyrelsen gælder for to år. Såfremt et medlem afgår inden for valgperioden og erstattes af en suppleant, gælder dennes valg resten af det afgåede medlems valgperiode.
 
Stk. 3. Hvert år vælges én suppleant. Suppleantens valg gælder for ét år.
 
Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Kassereren kan evt. vælges uden for bestyrelsen.
 
Stk. 5. Det påhviler bestyrelsen at sammenkalde og forberede generalforsamlingen og udføre dens beslutninger, at administrere selskabets midler, og at foranstalte arrangementer og kurser mm. i henhold til § 1.
 
Stk. 6. Bestyrelsen afholder møde mindst én gang om året og er beslutningsdygtig, når flertallet af bestyrelsens medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der skal optages referat af bestyrelsens møder.
 
Stk. 7. Formand og kasserer tegner i forening selskabet.
 
§ 4. Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen afholdes i tiden mellem 1. juni og 1. oktober og så vidt muligt i forbindelse med efterårsmødet. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med én måneds varsel.
 
Stk. 2. Kun medlemmer, der har indbetalt kontingentet for det pågældende år inden 1. juni (se § 5), har stemmeret på generalforsamlingen.
 
Stk. 3. En rettidigt indkaldt generalforsamling er altid beslutningsdygtig. Skal et forslag afgøres ved afstemning, afgøres det ved simpelt flertal. Om flertalskrav ved vedtægtsændringer og selskabets opløsning, se dog §§ 6 og 7.
 
Dagsorden
1. Valg af dirigent og sekretær
2. Formandens beretning
3. Fremlægges af regnskab til godkendelse
4. Fastlæggelse af det årlige kontingent
5. Behandling af indkomne forslag. Sådanne forslag må være
     bestyrelsen i hænde senest tre uger før generalforsamlingen
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og én suppleant
7. Valg af én revisor og én revisorsuppleant
8. Eventuelt. 
 
§ 5. Årsregnskab
Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet for et kalenderår skal være afsluttet og revideret så betids, at det kan forelægges på den følgende generalforsamling.
 
§ 6. Vedtægtsændringer
Stk. 1. Forslag til vedtægtsændringer afgives skriftligt til bestyrelsen senest to åneder før generalforsamlingen.
 
Stk. 2. Til vedtagelse på generalforsamlingen kræves mindst 2/3 af de herom afgivne stemmer eller simpelt flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger.
 
§ 7. Selskabets opløsning
Stk. 1. Til selskabets opløsning kræves mindst 2/3 af de herom afgivne stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger.
 
Stk. 2. Selskabets midler skal i så fald anvendes til et formål, der er beslægtet med selskabets virksomhed, efter den opløsende generalforsamlings beslutning.
 
§ 8. Overgangsbestemmelse 
Stk. 1. Valgperioden for de bestyrelsesmedlemmer, der ikke var på valg på generalforsamlingen i 2015, opretholdes uændret.
 
Stk. 2. Uanset bestemmelsen i § 3, stk. 1, 1. punktum, kan bestyrelsen have otte medlemmer, indtil der opstår en vakant plads, der derefter ikke genbesættes.
 
Ovenstående vedtægter erstatter tidligere vedtægter ved vedtagelsen på Selskabet for Tidebøn og Gregoriansk Sangs generalforsamling i Bethlehemskirkens mødelokale d. 26.9.2015.
 TGS logo